Het Vaderland
Maandag 10 september 1928
De oudste vrouw van ons land is overleden

Zondagmorgen is in een ouderdom van bijna 106 jaar te Hengstdijk overleden de weduwe Elisabeth Asselman- de Witte, de oudste vrouw van Nederland. Op 1 November zou de overledene 106 jaar zijn geworden.

Het Vaderland
Vrijdag 28 oktober 1927
Uit Loosduinen

Gisteren hielden de koopleiden aan de Loonsduinsche Groentenveiling een onderlinge collecte om de werkvrouw van deze inrichting, juffrouw Pieters, in de gelegenheid te stellen den verjaardag van haar moeder te gaan vieren, welke te Hengstdijk in Zeeland op 1 Nov. a.s. haar 105den verjaardag hoopt te vieren. De collecte bracht ongeveer f 30,-- op.


Nieuwe Rotterdamsche Courant
Zondag 16 oktober 1927
Rechtzaken ~~ Belediging

Na aanleiding van een persbericht in de nieuwe Haagsche Courant, waarin werd medegedeeld, dat de oudste vrouw van Nederland, de weduwe Betje Asselman, wonende te Hengstdijk bij Hulst in Zeeuwsch-Vlaanderen 1 Nov. a.s. 105 jaar wordt, doch waarbij de mededeeling was gevoegd, dat mej. Asselman vele jaren langs straten en wegen heeft gebedeld, heeft een familielid te 's Gravenhage van bedoelde weduwe tegen genoemd blad een klacht bij justitie ingediend op grond dat de bewuste grievend geachte toevoeging onjuist is.

 

Nieuwe Rotterdamsche Courant
Woensdag 29 september 1926
Eere wien eere toekomt

Niet de oudste maar de op een na oudste inwonster des lands overleden.Naar aanleiding van het bericht dat te Leeuwarden de oudste vrouw van Nederland zou zijn overleden, die 6 Augustus j.l. haar 103den verjaardag vierde, wijst men er ons op, dat te Hengstdijk Elisabeth Witte, de weduwe Asselman, op 1 November a.s. haar 104den verjaardag hoopt te vieren. Het krasse oudje, dat twee jaar geleden nog deelnam aan de huldebetooging voor de koningin te Middelburg, maakte het onlangs minder goed, doch is thans weer de oude. Zij maakt nog wandelingen, gaat ter kerke en verricht hare huiselijke bezigheden

Het Vaderland
Zaterdag 31 oktober 1925
Een 103-jarige

Zondag herdenkt mej. de weduwe Asselman te Hengstdijk (Zeeland) haar 103den verjaardag. De oude vrouw die verleden jaar op 6 Augustus te Middelburg nog aan H.M de Koningin is voorgesteld, is nog steeds kras en bezit nog grooten levenslust.

Het Vaderland
Maandag 3 november 1924
Een 102-jarige

De weduwe Asselman te Hengstdijk, de oudste inwoonster van Zeeland, heeft haar 102den verjaardag herdacht. In Augustus is zij nog naar Middelburg geweest en werd door H.M. de Koningin ontvangen, die haar een plaatsje op de Koninklijke tribune aanbood om het defilé der duizenden betoogers gade te slaan.

Het Vaderland
Donderdag 1 november 1923
Een 101-jarige

Heden is de weduwe Asselman-- de Witte te Hengstdijk (Zeeuwsch-Vlaanderen) 101 jaar. Geboren in de gemeente op 1 Nov. 1822 heeft zij een zeer armoedige jeugd gehad en ook gedurende haar huwelijk van 11 mei 1852 tot 2 Okt. 1878 kende de vrouw, die niet lezen kan, weinig geluk. Uit het huwelijk zijn 4 kinderen geboren en thans heeft de krasse oude, die nog wandelingen van een uur maakt, 27 klein en 15 achterkleinkinderen. Haar eenig inkomen is de f 3,-- ouderdomsrente . Ze gaat nog elke zondag ter Kerke.

Nieuwe Rotterdamsche Courant
Woensdag 8 augustus1924
Het Koninklijk bezoek aan Zeeuwsch-Vlaanderen

Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen

De vierde en laatste dag van het bezoek gold Zeeuwsch-Vlaanderen. Reeds geruimen tijd voor de Hydrograaf, die de Koninklijke familie met gevolg van Vlake naar Walsoorden zou overbrengen kon verwacht worden, was een talrijke menigte belangstellenden aan de haven te Walsoorden tegenwoordig om hun bij aankomst toe te juichen.
Toen de Koningin om 9 uur ongeveer aan land kwam speelde het fanfare gezelschap Vrijheid Eendracht van Lamswaarde het volkslied, terwijl H.M. den bij de aanlegplaats als eerewacht opgestelden vrijwilligen landstorm inspecteerde. Vervolgens werd aldaar aan het gemeentebestuur van Hulst gelegenheid gegeven om H.M. te begroeten, waarbij H.M. spijt uitdrukte, dat haar ditmaal de gelegenheid ontbrak ook Hulst te bezoeken.
Nadat de Koninklijke familie met gevolg in de auto's had plaatsgenomen, ving de tocht aan, eerst naar Kloosterzande, waar de zetel is van het gemeentebestuur van Hontenisse. de burgemeester, de heer K.J.A.G baron Collot d'Escury stelde de wethouders en de secretaris aan H.M. voor en namens de gemeente werden bloemen aangeboden door Wijnande van Leeuwe aan h.M. de Koningin en door 5 meisjes, namens de leerlingen der lagere scholen in de gemeente aan Prinses Juliana. Alle verenigingen waren met hun vaandels en banieren op de markt opgesteld; de duivenvereenigingen lieten een aantal duiven los.
Van Kloosterzande ging de tocht naar den Tasdijk ter bezichtiging van het aldaar het vorig jaar door Prins Hendrik onthuld monument, opgericht als dankbetuiging voor de hulp door de Koningin tijdens de watersnood in 1906 verleend.
Daarna was de eerste stopplaats Hengstdijk, waar de weduwe Asselman, geboren Elisabeth de Wit, de bijna 102-jarige die Woensdag aan de huldebetooging te Middelburg heeft deelgenomen, bloemen aanbood. Het kranige oude vrouwtje heeft geen ongemakken van de reis ondervonden. Zij was des morgens te 6 uur op reis gegaan en haar geleider kon haar des avonds half 8 thuisbrengen, wat zij eigenlijk nog veel te vroeg vond.
Te Stoppeldijk, de eerste volgende stopplaats, was de ontvangst ongeveer gelijk.